Uvjeti korištenja

Ovdje su navedeni uvjeti korištenja sadržaja s portala drava-info.hr koji izdaje Udruga Drava-info (u daljnjem tekstu DI). Korištenjem bilo kojeg dijela portala drava-info.hr i svih njegovih dijelova i povezanih web stranica automatski prihvaćate sva važeća pravila korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane DI u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Svi sadržaji objavljeni na portalu drava-info.hr isključivo su vlasništvo DI i njezinih ugovornih partnera koje se smije koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te ih se ne smije umnožavati, reproducirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka DI, odnosno obaveznog navođenja izvora informacija.

Sadržaj portala drava-info.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada DI ili je u vlasništvu trećih osoba koje su DI prenijele pravo uporabe istih. DI također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja portala drava-info.hr. Svaka povreda autorskih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja sadržaja portala drava-info.hr, odnosno autorskih prava DI.

Informacije objavljenje na portalu u nekim slučajevima predstavljajuju osobne komentatorske stavove autora koji se mogu, ali i ne moraju poklapati sa službenim stavovima DI kao izdavača portala drava-info.hr. Komentari predstavljaju isključivo osobne stavove svojih autora.

DI će uložiti maksimalne napore da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nije odgovorna za povremenu nedostupnost portala, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.

DI neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, posljedičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo kojeg od sadržaja dostupnog na portalu drava-info.hr.

Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići.